ÀREA ADVOCATS

ÀREA ADVOCATS

Defensa jurídica

 

Descripció

El departament jurídic, recolzat estretament per professionals experts en les diferents matèries, analitza els casos per a aportar solucions i actuacions en les diverses branques del dret: Dret Mercantil, Laboral, Processal, Civil, de Família, Penal i Administratiu.

Serveis

Dret Mercantil

 • Constitució, transformació, fusió, escisió i dissolució de societats i altres entitats
 • Modificació d'estatuts, actes de juntes, consells d'administració i llibres de socis Contractes mercantils en general
 • Compra-venda de societats i negocis.
 • Planificació, negociació, execució i seguiment d'acords.
 • Elaboració, preparació i gestió externa Canal de Denúncia.

 

Dret Laboral

 • Assessorament, planificació i execució. d'expedients de regulació i conflictivitat laboral
 • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives.

 

Dret Processal

 • Representació davant els tribunals civils i penals en tot tipus de reclamació o litigi.
 • Intervenció i assessorament en procediments arbitrals.
 • Assistència en processos penals de caràcter econòmic.

 

Dret Civil i de Família

 • Assessorament jurídic del dret de la propietat, llei d'arrendaments urbans, dret de família i successions.

 

Responsabilitat Penal de les Empreses

 • Corporate Compliance

 

Dret Administratiu

 • Assessorament en contractació pública 
 • Redacció i estudi de plecs administratius

 

Protecció de Dades

Descripció

El Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, regula el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal. El seu objectiu és el de delimitar les mesures d’indole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir les seves activitats de tractament; els centres, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament de dades de caràcter personal subjectes a aquest règim.

Una bona política preventiva, i un bon anàlisi de tractament de les dades personals, ens evitaran incórrer en infraccions que poden comportar considerables conseqüències econòmiques.

Per aquest motiu el departament jurídic ha desenvolupat un programa de treball destinat a l’estudi de la Protecció de Dades de Caràcter Personal dividit en les següents fases: anàlisi i assessorament, elaboració del projecte i implantació.
 

Serveis
 • Definició i classificació de les activitats de tractament
 • Anàlisi dels riscos i mesures de seguretat a determinar per cada activitat de tractament
 • Elaboració dels clausulatges necessaris per aplicar a la protecció de dades