ÀREA ASSESSORIA

ÀREA ASSESSORIA

Serveis fiscals i comptables, tributació, gestió laboral i administrativa al teu abast amb l'objectiu de prestar un servei integral i de màxima qualitat a les empreses. 

Gestió Fiscal i Tributària

Descripció

Assessorem als nostres clients en totes les qüestions relatives a fiscalitat i tributació,

La gran quantitat de normatives i regulacions fa indispensable l’acció d’exerts que ajudin, amb un seguiment continuat i personalitzat, a planificar la fiscalitat i donar suport comptable a aquells clients que ho requereixin.

Serveis
 • Assessorament en operacions societàries
 • Planificació patrimonial
 • Assessorament de l’empresa familiar
 • Tramitacions en els organismes oficials
 • Estudi i assistència a inspeccions fiscals
 • Estudi i preparació de l’Impost de Societats
 • Estudi i preparació de l’Impost sobre la Renda
 • Estudi i preparació de declaracions fiscals intracomunitàries
 • Estudi i preparació d’altres impostos i declaracions
 • Fiscalitat Internacional
 • Fiscalitat per a Particulars

Gestió Comptable

Descripció

Oferim un servei integral en totes les qüestions relatives a la comptabilitat d’una empresa, incloent diferents aspectes com la confecció dels assentaments comptables, la gestió i supervisió diària de la comptabilitat, balanços i comptes de resultats.

El nostre departament comptable s’encarrega de mantenir un registre ordenat dels diferents moviments i activitats financeres de l’empresa, classificar i resumir la situació comptable amb l’objectiu de conèixer l’entrada i sortida del capital.  

Serveis
 • Confecció dels assentaments comptables
 • Control del pla general comptable
 • Anàlisi de la gestió comptable i administrativa
 • Preparació de llibres i comptes anuals
 • Amortitzacions i provisions
 • Assessorament en la presa de decisions
 • Control dels béns de l’empresa

Gestió Laboral

Descripció

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social, gestió de nòmines i liquidacions a la Seguretat Social.

La millora contínua en formació interna i en mitjans tècnics ens acosten permanentment als clients i permeten donar resposta immediata a les seves necessitats.

La realització de l'auditoria laboral permet donar informació fidel de la situacó de l'empresa en un moment determinat per mitjà de l’anàlisi i revisió dels diferents elements.

Gestió del Portal de l'Empleat, espai privat per a la gestió online de les relacions laborals entre empresa i treballadors.

D’altra banda, disposem d’un equip d’agents especialitzats que avaluen, analitzen i acompanyen durant la implementació i realització del pla d’igualtat a les empreses amb l’objectiu d’eradicar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere.

Serveis

Normativa mínima convencional, contractual i costums aplicables

 • Convenis col·lectius aplicables
 • Acords o pactes extra estatutaris

Definició de la situació existent en matèria laboral i de Segureta Social

 • Afiliació i alta a la Seguretat Social de l'empresa i treballadors
 • Cotització a la Seguretat Social

Estudi de la documentació laboral interna de l'empresa

 • Estructura del personal i contractes de treball
 • Estructura Salarial
 • Representació legal dels treballadors
 • Registre Salarial

Planificació i implantació de la metodologia de treball adequada

 • Horaris, Jornada de treball, dies festius i vacances
 • Portal de l'Empleat, espai individual privat i online per al personal de l'empresa

Elaboració de Plans d’Igualtat

 • Negociació i implantació del Pla d’Igualtat
 • Formació en matèria d’Igualtat
 • Confecció de protocols d’assetjament sexual

Gestió administrativa

Descripció

Com a Gestors Administratius col·legiats, gestionem totes les tramitacions relacionades amb vehicles a la Direcció General de Trànsit.

Tramitacions diverses en els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments i altres organismes oficials.

Serveis

Trànsit

 • Revisió, duplicat i canvi de domicili del permís de conducció
 • Permís internacional
 • Matriculacions, transferències  baixes de tot tipus de vehicles
 • Tramitació de multes, recursos i informes de tràfic

Industria

 • Reformes, duplicats, revisions i legalitzacions

Transports

 • Alta / Baixa / Cessió targetes de transport
 • Visat servei públic / privat

Diversos

 • Permís d'armes i llicència de caça