Skip to main content

Incentius fiscals que poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l'impost sobre societats

Incentius fiscals que poden aplicar les empreses de reduïda dimensió en l'impost sobre societats

Ara que estem en plena campanya de la declaració de l'impost sobre societats, li recordem que si la seva empresa és de reduïda dimensió, té dret a incentius (llibertat d'amortització per creació d'ocupació, amortització doble, etc.). Li expliquem quins són i els seus requisits.
fiscalidad

Li recordem que perquè la seva empresa tingui el caràcter de reduïda dimensió (ERD) i pugui gaudir dels incentius fiscals aplicables en aquests casos en la declaració de l'impost sobre societats (llibertat d'amortització per creació d'ocupació, amortització doble, etc.), el seu volum de negocis en l'exercici anterior ha d'haver estat inferior a deu milions d'euros (si forma part d'un grup, per a calcular aquesta xifra ha de tenir en compte les dades consolidades del grup).

No obstant això, encara que en un exercici el volum de negocis superi els deu milions d'euros (i deixi de ser pime en l'exercici següent), pot ser que encara pugui continuar gaudint d'aquests incentius tres anys més. Això ocorrerà si en l'exercici en el qual superi aquesta xifra i en els dos exercicis anteriors ha complert els requisits per a ser pime.

També es pot prorrogar el règim si el límit de l'import net del volum de negocis (INVN) se supera en realitzar-se una operació protegida del règim de reestructuració empresarial, quan les entitats que efectuen l'operació fossin ERD en el període en el qual es va efectuar i en els dos anys anteriors.

Si el 2022 l'entitat té la consideració de patrimonial no podrà aplicar aquest règim fiscal, encara que en el període impositiu anterior l'INVN fos inferior a 10.000.000 €. Per contra, si l'entitat el 2022 no és patrimonial podrà aplicar el règim especial, encara que en el període impositiu anterior fos patrimonial, sempre que en 2021 l'INVN fos inferior a 10.000.000 €.

Atenció. Si ha iniciat una activitat econòmica, l'INVN a tenir en compte és el corresponent al temps en el qual s'ha desenvolupat l'activitat efectiva, elevant-se a l'any.

Si l'entitat forma part d'un grup d'empreses podrà aplicar el règim d'ERD si l'INVN conjunt és inferior als 10.000.000 €. Per a aquest còmput no es tenen en compte les operacions fetes entre entitats del grup.

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són els següents:

  • Llibertat d'amortització per a inversions generadores d'ocupació, fins a un màxim de 120.000 € per cada home/any d'increment de plantilla.
  • Amortització accelerada
  • Reserva d'anivellament
  • Pèrdues per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, fins a l'1% dels deutors existents a la conclusió de període impositiu.
  • Deducció de la recuperació del cost del bé recollit en les quotes d'arrendament pagades, quan s'adquireixen béns mobles o immobles en règim d'arrendament financer, amb el límit del coeficient màxim de taules multiplicat per 3.

 

Per a més informació, contacti amb els nostres assessors fiscals a través del nostre correu electrònic agora@agora-sa.com