Skip to main content

Oberta la convocatòria d'ajuts per retirar amiant 

Oberta la convocatòria d'ajuts per retirar amiant 

Ja es poden demanar els ajuts per retirar amiant de les cobertes d’edificis. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 25 de juliol de 2023.
ajuts amiant

Ja es poden demanar els ajuts per retirar amiant de les cobertes d’edificis. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 25 de juliol de 2023.

Annex I: Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant en immobles no afectes a activitats econòmiques

Objecte i finalitat de la subvenció

La retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

Persones beneficiàries

Els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000€) per actuació subvencionada.

L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuada per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant.

Despeses subvencionables

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i si s'escau mitjans auxiliars.

No es consideraran despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble.

Termini de presentació de les sol·licituds: 25/07/2023

Procediment de concessió

El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva, amb el límit de la disponibilitat Pressupostària, es a dir, per ordre d’arribada.

Pagament

El pagament de la subvenció es tramita un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i executada.

Annex II: Ajuts destinats a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic en immobles que hagin o estiguin afectes a activitat econòmica.

Objecte i finalitat de la subvenció

La retirada de residus de cobertes que continguin amiant, així com d'altres elements fabricats amb amiant (baixants, canalons, dipòsits, xemeneies, etc.), i la seva substitució.

Així mateix, serà subvencionable la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l'immoble en les quals s'hagi retirat l'amiant.

Persones beneficiàries

Els propietaris (persones físiques o jurídiques) de béns immobles, en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat activitats econòmiques i que tinguin cobertes i elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge.

Quantia de la subvenció

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.

  • Petita empresa: 60%.
  • Mitjana empresa: 50%.
  • Gran empresa: 40%.

A l’anterior, en relació amb la retirada de les cobertes de fibrociment amb contingut d'amiant, es fixa l'import màxim subvencionable següent:

Cobertes d'amiant de fins a 49 m2: 2.000 €.

Cobertes d'amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 €/m2.

Cobertes d'amiant de 100 m2 fins a 499 m2: 30 €/m2.

Cobertes d'amiant de 500 m2 fins 999 m2: 25 €/m2.

Cobertes d'amiant a partir de 1.000 m2: 20 €/m2.

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d'acord amb les dades següents:

Rang de potència         €/kWp

P > 100 kWp                 262

10 > P <= 100 kWp        318

P <=10 kWp                  534

 

Exemple

Retirada de coberta d’amiant de 500 m2 per part d’una empresa mitjana (percentatge subvencionable 50%).

Pressupost retirada amiant empresa RERA:                                           15.000 €

Pressupost de la instal·lació nova coberta:                                             30.000 €

TOTAL PRESSUPOST                 45.000 €

 

Intensitat màxima de l’ajut 50% que correspon a una empresa mitjana  22.500 €

Topall límit per m2 (25 €/m2) = 25 € x 500 m2   12.500 €

                                                           IMPORT SUBVENCIONABLE      12.500 €

 

Despeses subvencionables

Específicament la despesa subvencionable abasta els conceptes de retirada, transport, tractament i si s'escau mitjans auxiliars dels elements que continguin amiant, substitució de les cobertes retirades, i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les cobertes d'amiant afectades.

Termini de presentació de les sol·licituds: 25 de juliol de 2023

Procediment de concessió

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva, és a dir, per punts atorgats.

Pagament

El pagament de la subvenció es tramita un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada i executada.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com