Skip to main content

S’acosta la campanya de la Declaració de la Renda 2023. Quines són les novetats més destacades?

S’acosta la campanya de la Declaració de la Renda 2023. Quines són les novetats més destacades?

El període per a la presentació i liquidació de la Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l'exercici de 2023, així com de l'Impost sobre el Patrimoni, en cas que aquest sigui aplicable, s'iniciarà el dia 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol del 2024. Coneixes les principals novetats d’aquest any? Llegeix l’article!
campaña renta

Per a la campanya de la declaració de la renda d'aquest any, es presenten algunes novetats significatives que convé tenir en compte, com els límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

Quines són les principals novetats de la declaració de la renda d’aquest any?   

  • Totes aquelles persones físiques que hagin estat donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el règim especial de la mar hauran de presentar la declaració, independentment dels ingressos obtinguts. 

  • Augment de la tributació de les rendes del capital: Es modifica l’escala que aplica la part de la base liquidable de l’estalvi per determinar la quota integra statal. La tipologia marginal aplicable a la base liquidable de l'estalvi s'incrementa en tres punts percentuals per a la part d'aquesta que excedeixi de 200.000 euros. 

  • Infraestructures de recàrrega: Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica. La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals. 

  • Les persones amb ingressos inferiors a 22.000 euros anuals no estan obligades a presentar la declaració, sempre que hagin tingut només un pagador. En cas d'haver tingut més d'un pagador, el nou límit es fixa en 15.000 euros. L'any passat aquest topall es fixava en 14.000 euros o haver cobrat menys de 1.500 euros mensuals. 

  • Noves deduccions per inversions en empreses de nova o recent creació: Es permet una deducció del 30% (amb un límit de 60.000 euros anuals) per inversions realitzades en l'adquisició d'accions o participacions de determinades empreses de nova o recent creació. 

  • Deducció per maternitat: S'amplien els beneficis de la deducció per maternitat a totes aquelles dones amb fills menors de tres anys que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació. 

  • Reducció per cotitzacions en plans de pensions: El límit màxim de reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social es redueix a 1.500 euros, amb l'addició d'un nou límit de 8.500 euros per a les empreses que realitzin contribucions a favor dels seus treballadors. 

  • Vehicles elèctrics: La deducció s'aplicarà per una única compra d'alguns dels vehicles que compleixin els requisits establerts en el citat Reial Decret-llei 5/2023 amb l’objectiu de fomentar la mobilitat elèctrica i reduir la dependència de combustibles fòssils. Els contribuents podran deduir el 15% del valor d'adquisició. La base màxima de la deducció serà de 20.000 euros.  

Per a una correcta confecció, és convenient realitzar un detallat estudi en cada cas en particular, per tal de valorar la manera més adient de presentar la declaració, bé de manera individualitzada o conjunta per a tots els membres de la unitat familiar. 

Per la qual cosa, és precís que amb la deguda antelació procuri concretar l’hora de visita al telèfon de les nostres oficines, 93 870 64 08 o bé, a través del correu electrònic agora@agora-sa.com, abans del dia 14 de juny, a fi de poder atendre’l amb major comoditat.