Skip to main content

A partir del 15 d'abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

A partir del 15 d'abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.
fraccionar deutes tributaris

L'informem que el Ministeri d'Hisenda ha publicat un projecte d'ordre (document sotmès a tràmit d'audiència i informació pública en data 21 de febrer de 2023) que eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 50.000 euros.

El límit establert per l'Ordre HAP/2178/2015 de 30.000 euros s'ha considerat obsolet i insuficient tenint en compte la situació socioeconòmica actual, marcada per la invasió russa a Ucraïna, l'escalada dels preus de l'energia, les seqüeles de la crisi de la COVID-19, unit al transcurs de més de set anys des de la seva aprovació.

Per tot això, a fi d'atorgar facilitats a l'obligat en el pagament de les seves obligacions la present Ordre eleva fins als 50.000 euros l'exempció de l'obligació d'aportar garanties per a poder accedir al pagament fraccionat o ajornat.

Quan entrarà en vigor el canvi?

S'aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d'abril de 2023.

Les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que es trobin en tramitació a 15 d'abril de 2023 es continuaran regint pel que s'estableix en la normativa vigent a la data de presentació de la corresponent sol·licitud.

Quins deutes podrà fraccionar i ajornar?

Els deutes gestionats per:

  • L'Agència Tributària
  • Els òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal
  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes (hauran d'actualitzar la xifra).

Segons l'Ordre ministerial, no s'exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000 € i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament.

Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?

A hores d’ara, no s'han inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que, estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a informar-lo puntualment.

Com es determinarà l'import del deute?

S'acumularà tant el passiu al qual es refereix la mateixa sol·licitud com la resta d'obligacions del mateix deutor per a les quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com