Skip to main content

Fins al 28 de febrer té de termini per a presentar davant Hisenda el model 347 (“Declaració d'operacions amb tercers”)

Fins al 28 de febrer té de termini per a presentar davant Hisenda el model 347 (“Declaració d'operacions amb tercers”)

Recordi que el pròxim dia 28 de febrer de 2023 finalitza el termini màxim per a presentar el model 347 "Declaració anual d'operacions amb terceres persones" de l'exercici 2022.
model 347

Amb l'arribada del mes de febrer comença el compte enrere per a la presentació del model 347 "Declaració anual d'operacions amb terceres persones", una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de comprovació per part de l'Agència Tributària.

Recordem que el model 347 és una declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones, que els empresaris i professionals estan obligats a presentar sempre que hagin efectuat operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06 euros durant l'any natural, diferenciant els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

El pròxim dia 28 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 "Declaració anual d'operacions amb terceres persones" de l'exercici 2022.

A TENIR EN COMPTE

Qui estan obligats a presentar el model 347?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin efectuat operacions que en conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l'any natural al qual es refereixi la declaració. També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d'activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclòs subministrament d'aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances). 

Atenció. Les operacions en què no se suporta o no es repercuteix IVA també s'han de declarar, sempre que existeixi obligació d'expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:

  • Les operacions en les quals s'hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, ha de declarar l'import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d'immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
  • Les subvencions públiques procedents d'una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.
  • Els lliuraments gratuïts en les quals la llei l'obliga a ingressar l'IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador/a, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l'IVA supera els 3.005,06 euros.
  • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, s'han d'incloure tant pels subjectes passius que efectuïn les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l'any natural conforme a la regla general de la meritació.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com