Skip to main content

La comptabilitat de costos: una eina útil per a les empreses

La comptabilitat de costos: una eina útil per a les empreses

La comptabilitat de costos permet obtenir el cost d’oportunitat, és a dir, permet calcular el benefici unitari per fabricar un producte o prestar un servei.
comptabilitat de costos

La comptabilitat de costos permet obtenir el cost d’oportunitat, és a dir, permet calcular el benefici unitari per fabricar un producte o prestar un servei. Així, li és molt més simple planificar recursos, rendibilitzar processos i, en definitiva, prendre decisions de manera encertada i sense caure en errors. A més, li permet dissenyar estratègies comercials, com pagar comissions o aplicar descomptes.

En definitiva, va un pas més enllà del que mostra la comptabilitat general regulada pel Pla General Comptable (PGC), on el Compte d'Explotació es limita a indicar si la teva empresa ha donat beneficis o pèrdues d'una forma global.

A continuació, assenyalarem els aspectes més destacats de com funciona aquesta modalitat de comptabilitat.


En què consisteix la comptabilitat analítica?

En realitat, no és una comptabilitat a l'ús, és a dir, no és cap sistema d'assentament de partida doble, sinó més aviat es podria definir com un conjunt de tècniques que permeten analitzar la forma en què es distribueixen els costos i ingressos d'una activitat, per donar com a resultat una informació d'ús intern que facilita la presa de decisions per part de l'empresa o de l'empresari individual. I això és així perquè ajuda a distribuir les despeses i ingressos per línia de negoci, producte, client, unitat productiva, departament, etc., que permet calcular de manera autònoma i separada els resultats concrets de cadascun d'ells.


Diferències entre comptabilitat analítica i comptabilitat financera

Ja s'ha comentat que l'una i l'altra són diferents. Així, mentre que la comptabilitat financera és obligatòria i de caràcter extern, la comptabilitat de costos no és obligatòria i és d'ús intern per a l'empresa. Els principals punts que les distingeixen són els següents:

 • La comptabilitat analítica no és obligatòria ni es regeix per cap llei específica, mentre que la comptabilitat financera està subjecta a la regulació mercantil i al PGC.
 • La comptabilitat financera és de caràcter extern i més general que l'analítica. Per part seva, la comptabilitat analítica ajuda a especificar la rendibilitat d'un projecte concret respecte a la resta dels que hi ha a l'empresa.
 • La comptabilitat financera és un dels aspectes clau a l'hora de dur a terme les relacions de l'empresa amb tercers (clients, proveïdors, Hisenda...), mentre que la comptabilitat analítica se centra a proporcionar informació enfocada a la presa de decisions internes.
 • L'objectiu de la comptabilitat financera és obtenir els estats financers del negoci amb caràcter general, mentre que l'analítica se centra en els resultats detallats d'una àrea en particular.
 • La comptabilitat analítica es caracteritza perquè té una orientació més a llarg termini i de futur que la comptabilitat financera.

Quins avantatges ofereix portar una comptabilitat de costos per a empreses i autònoms?

Són molts els motius pels quals resulta aconsellable portar una comptabilitat analítica. Entre els seus principals avantatges podem destacar els següents:

 • En poder determinar de forma individualitzada els costos, ajuda a decidir si és millor o no el llançament d'un nou producte.
 • Permet potenciar o per contra tancar línies de negoci, en funció del seu rendiment.
 • Ofereix informació precisa sobre costos directes, indirectes, marges, etc.
 • Facilita el control de costos de l'empresa o negoci, aportant a més informació sobre la seva evolució, la qual cosa comporta així mateix conèixer què fer per incrementar l'estalvi en cadascun d'ells.
 • Facilita l'establiment de polítiques de preus per productes, clients, línies, etc., tant per a productes com per a serveis.
 • Afavoreix la decisió sobre la compra d'actius productius de l'empresa.
 • Permet quantificar l'aportació al resultat final de l'empresa de cada producte, servei, línia, departament, etc.
 • En definitiva, millora la productivitat, eficiència i desenvolupament del negoci.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com