Skip to main content

Fiscalitat de les cistelles i regals de Nadal d'empresa

Fiscalitat de les cistelles i regals de Nadal d'empresa

El mes de desembre és habitual obsequiar a treballadors i clients amb les tradicionals cistelles de Nadal i sorgeixen els dubtes sobre com tributen les cistelles de Nadal, els regals d'empresa i sobre la deduïbilitat de la factura del sopar nadalenc.
regal nadal

Com tributen en l'impost sobre societats i en l'IRPF?

El que diu Hisenda: en el cas concret de les cistelles de Nadal, en la mesura en què formin part dels usos i costums de l'empresa (és a dir, que es repeteixin en el temps), respecte al seu personal, tindran la consideració de despesa deduïble a l'efecte de l'impost sobre societats, sense que sigui necessari que figurin en conveni col·lectiu o en alguna mena de pacte que els obligui a això, perquè s'entén com un dret adquirit del treballador.

El mateix tractament es pot aplicar als sopars d'empresa.

El problema es presenta a l'hora de deduir aquestes despeses el primer any perquè no hi ha un costum anterior (l'aconsellable seria no exercir el dret a deducció fins passat un exercici).

En el cas de l'IRPF, la legislació estableix que totes les despeses que estiguin relacionades amb activitats de relacions públiques amb clients i proveïdors i que es repeteixin en el temps, desgraven en la declaració de la renda.

  • Retribució en espècie per al treballador: per als empleats obsequiats amb els regals nadalencs, i que l'empresa hagi de realitzar el corresponent ingrés a compte de la referida retribució en espècie (s'haurà d'incloure entre els rendiments en espècies satisfetes tant en les declaracions trimestrals model 111 com en l'anual model 190).

A més, l'import de la cistella de Nadal cal incloure-la en la base de cotització.

Si la cistella de Nadal es guanyés en un sorteig, seria considerada un guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF i formaria part de la base imposable general pel seu valor de mercat.

 

Regals a clients

  • Seran fiscalment deduïbles sempre que compleixin els restants requisits en termes d'inscripció comptable, meritació, correlació entre ingressos i despeses i justificació documental.
  • Reflectir en la factura que es tracta d'un regal personalitzat (logotip o el nom de l'empresa)
  • La deducció per despeses a clients o proveïdors està limitada a l'1% de l'import net del volum de negoci del període impositiu corresponent.

En el referent als obsequis publicitaris: seran deduïbles sempre que el seu import no excedeixi de l'1% del volum de negocis de l'entitat (sempre serigrafiat amb el nom o logo de l'empresa).¡

 

Comptabilitat

El procediment correcte de comptabilitzar les cistelles de Nadal és en el compte 649 corresponent a altres despeses socials.

L'IVA d'aquestes despeses no serà deduïble: no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones excloent les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d'escàs valor i els béns destinats exclusivament a ser objecte de lliurament o cessió d'ús, directament o mitjançant transformació, a títol onerós, que es destinessin a atencions a clients, assalariats o terceres persones (han de portar de manera visible i indeleble el nom de l'empresa i es consideren d'escàs valor no supera els 200 €).

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com