Skip to main content

Des del gener del 2021 s'amplia el permís per cura d’un nadó a 16 setmanes per als dos progenitors

Des del gener del 2021 s'amplia el permís per cura d’un nadó a 16 setmanes per als dos progenitors

Segons el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, per tal d'incentivar la corresponsabilitat familiar, es va dur a terme una reforma notòria de l'Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a la prestació per naixement d’un nado.
Permis naixement nado

En el mateix sentit, l'informem que des de l'1 de gener i fins a 31 de desembre de 2020, el permís per paternitat s'estableix en 12 setmanes, les 4 primeres de les quals que s'han de gaudir després del naixement d’un nadó de manera ininterrompuda immediatament després del part. I des de l'1 de gener de 2021, de 16 setmanes (les sis primeres després del part). Les 8 setmanes restants de l’altre progenitor les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o parcial, durant el primer any de vida del nadó. La mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

 

Es tracta d'un dret individual i intransferible sense que es pugui transferir a l'altre progenitor.

Per poder sol·licitar aquest permís, és necessari estar afiliat i donat d'alta en la Seguretat Social i tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels set anys anteriors a la data d'inici d'aquest permís o, tenir 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a aquesta data.

 

Atenció. En el moment que el progenitor hagi gaudit dels períodes obligatoris després del part (quatre setmanes en 2020 i sis en 2021), hem de tenir en compte:

  • La persona treballadora podrà optar per gaudir la resta del permís per cura d’un nadó de manera seguida, o bé per períodes setmanals fins que el nadó compleixi 12 mesos. En tot cas, haurà de comunicar a la seva empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat d'aquests períodes).
  • Així mateix, previ acord amb la seva empresa (del qual es pot oposar), el gaudi de la resta del permís per cura d’un nadó podrà ser a temps complet o a temps parcial.

 

El permís de l’altre progenitor s'inicia de manera immediata després del part. Això implica que el permís retribuït de dos dies que existia per naixement del nadó (a càrrec de l'empresa) s'ha derogat, per la qual cosa el seu treballador o treballadora ja no el podrà gaudir.

 

Pel que fa al permís derivat d'adopció d'un menor, per a l'any 2021 se situa en 16 setmanes (ampliables segons supòsits) per a cada progenitor, de les quals 6 setmanes obligatòries s'hauran de gaudir de manera ininterrompuda i a jornada completa després de l'adopció. Les 10 setmanes restants, en períodes setmanals, de forma acumulada o ininterrompuda, dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial o decisió administrativa.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 870 64 08 o envii un correu electrònic a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.