Skip to main content

Per què és important el compliment en matèria de protecció de dades?

Per què és important el compliment en matèria de protecció de dades?

Proteccio de dades

Han transcorregut més de dos anys i mig des de l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció dades personals i garanties dels drets digitals, que desenvolupa l’esmentat reglament en el territori espanyol, sent molt rellevant el percentatge d'empreses que no han procedit a la implantació de les mesures contemplades en la citada normativa.

En concret, existeix un 48% d'empreses, que en data d'avui no compleixen amb citada normativa reguladora de la protecció de dades personals.

No hem d'oblidar que recau en tot empresari l'obligació de vetllar pel compliment de la citada normativa, existint en la mateixa un règim sancionador el qual preveu importantíssimes sancions econòmiques, en el cas d'incompliment de les obligacions establertes en la norma.

Segons dades publicades per la pròpia Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), des de l'entrada en vigor del Reglament Europeu sobre protecció de dades personals, s'han registrat més de 400 procediments sancionadors, dels quals 140 han finalitzat amb la imposició d'una sanció de caràcter econòmic.

Entre les principals mesures a implantar, destaquen el registre de les activitats de tractament, la recollida del consentiment dels titulars de les dades personals i la regulació de les dades esmentades per part dels encarregats de tractament.

Aquestes obligacions, les hem de fer extensibles a tot tractament de dades personals que es facin per mitjans telemàtics, la qual cosa deriva, entre altres, en l'obligació de tenir una correcta política de protecció de dades en les pàgines web de les companyies.

Una bona política preventiva, i un bon anàlisi de tractament de les dades personals, ens evitaran incórrer en infraccions que poden comportar considerables conseqüències econòmiques per a la companyia.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 870 64 08 o envii un correu electrònic a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.