Skip to main content

Una bona planificació Patrimonial pot generar un gran estalvi fiscal

Una bona planificació Patrimonial pot generar un gran estalvi fiscal

Les renúncies a les herències augmenten quan hi han crisis econòmiques i en els anys successius. En aquest sentit, la majoria de professionals en la matèria preveiem que, degut a les múltiples defuncions i a la crisi econòmica ocasionades pel COVID-19, hi hagi, pròximament, un augment de renuncies a les herències.

Això es deu per dos motius. El primer, degut a què a l’acceptació de l’herència hi regeix el principi de successió universal, és a dir, que l’hereu que accepta l’herència, si ho fa pura i simplement, accepta tots els béns del difunt, però també tots els seus deutes i respon d’aquests amb el seu propi patrimoni personal, amb tots els seus béns presents i futurs. Hi ha molts casos que els hereus ja tenen el seu propi endeutament i no volen acceptar deutes dels seus familiars.

No obstant això, acceptant en benefici d’inventari es pot adquirir l’herència i evitar que els deutes del difunt els hagi de pagar l’hereu. Si l’hereu accepta en benefici d’inventari, amb els béns i drets existents a l’herència es pagaran tots els deutes del difunt i, en cas que sobri algun actiu, l’hereu ho adquirirà en el seu propi patrimoni lliure de càrregues i deutes.

El segon, degut a l’elevat cost fiscal que suposa acceptar l’herència. En aquest sentit, recordem que la Generalitat de Catalunya ha modificat la Llei de l’Impost de Successions i Donacions, encarint aquest impost de forma substancial. Així doncs, una persona que heretava un patrimoni de 300.000 €, si la mort del difunt fou abans de l’1 de maig de 2020 pagava uns 1.600 €; a partir d’aquesta data passarà a pagar l’import aproximat de 10.000 €.

Malgrat que aquest impost s’ha encarit, a través d’una bona planificació, es pot reduir la càrrega tributària, fent que el cost fiscal de la transmissió dels béns existents en el patrimoni sigui substancialment inferior al que resultaria sense una planificació del patrimoni adient.