Skip to main content

Ja ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals de les persones autònomes

Ja ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals de les persones autònomes

Amb l'arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions de les persones treballadores autònomes, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l'any.
cotitzacio autonoms

Amb l'arribada del nou any ha entrat en vigor el nou sistema de cotitzacions de les persones treballadores autònomes, que els obligarà a fer una estimació de quins seran els seus ingressos reals al llarg de l'any i, en funció d'aquesta estimació, determinar quin dels 15 trams de rendiments nets per a enquadrar-se. Dins de cadascun d'aquests trams (que oscil·len entre els 670 euros o menys i els 6.000 euros o més al mes) es triarà la base de cotització, a la qual s'aplicarà el percentatge del tipus de cotització, que determinarà la quota mensual a pagar (31,2%).

A continuació, es mostren els aspectes principals d'aquest nou sistema de cotització.

 • Comunicació d'activitats
  Aquelles persones que iniciïn la seva activitat per compte propi i tramitin la seva alta, a partir del dia 1 de gener de 2023, hauran de comunicar totes les activitats que realitzin com a persona treballadora en règim d’autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Les persones que figurin d'alta des d’abans del dia 1 de gener de 2023 el termini per a comunicar-les és fins al 31 d'octubre de 2023.
 • Cotització basada en els rendiments obtinguts
  Totes les persones que estiguin enquadrades dins el règim d’autònoms a la Seguretat Social, passen automàticament a estar obligades a presentar la declaració de renda i  cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus rendiments nets anuals declarats, obtinguts en l'exercici natural per la suma de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.
  El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d'acord amb el que es preveu a les normes de l'IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu a què pertanyin.
  A aquests rendiments s’haurà de descomptar un 7% en concepte de despeses o el 3% en el cas de socis/es o administradors/es d’una societat durant més de 90 dies a l’any.
 • Possibilitat de canviar la base de cotització si varien els rendiments
  Si al llarg de l'any 2023 es preveu una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota que s'hi adapti amb un màxim de sis canvis a l'any.
  Aquesta modificació no és immediata, en funció del moment que es faci la comunicació, el canvi serà efectiu el dia 1 dels següents mesos: març, maig, juliol, setembre i novembre del 2023 i gener del 2024.
 • Regulació de la cotització per la Seguretat Social
  Durant l’any següent, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments reals percebuts. Si la cotització anual és inferior a l’associada als rendiments, es notificarà a la persona treballadora la diferència que haurà d’abonar. En el cas que sigui superior, la Tresoreria li retornarà l’excés de cotització. 
 • Tarifa plana per a nous autònoms
  Durant el període 2023-2025, els qui causin alta inicial en el règim d'autònoms podran sol·licitar l'aplicació d'una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers dotze mesos d'activitat.
  En el cas que prevegin que els seus rendiments econòmics nets anuals siguin inferiors al salari mínim interprofessional anual, es podrà sol·licitar la quota reduïda durant dotze mesos més.
  Les persones treballadores en règim d’autònoms que a 31 de desembre de 2022 fossin beneficiaris de l'antiga tarifa plana, en continuaran gaudint, fins que s'esgoti el període màxim establert, en les mateixes condicions.
 • Novetats en els beneficis aplicables a la cotització per a persones autònomes en 2023
 1. Bonificació en la cotització per cura de menor afectat per malaltia greu
  Les persones beneficiàries de la prestació per a la cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu tindran dret, durant el període en el qual percebin aquesta prestació, a una bonificació del 75% de la quota per contingències comuns exclosa la part corresponent a la incapacitat temporal.
 2. Bonificació per reincorporació a la seva activitat
  ​​​​​​​Les persones autònomes que cessin la seva activitat per naixement de fill, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i vulguin tornar a fer una activitat per compte propi dins dels dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació, durant els vint-i-quatre mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, del 80% de la quota per contingències comuns exclosa la part corresponent a la incapacitat temporal.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com