Skip to main content

Recordatori juliol 2022: declaracions d'IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l'impost sobre societats

Recordatori juliol 2022: declaracions d'IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l'impost sobre societats

Li recordem que durant aquest mes de juliol ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a persones empresàries i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2021.
presentació iva

El pròxim dia 20 juliol s'ha de presentar i, si escau, procedir a l'ingrés del 2n TRIMESTRE 2022 corresponent a l'IVA i al pagament fraccionat de l'IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l'ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l'impost sobre societats de l'exercici 2021. No obstant l'anterior, si el període impositiu coincideix amb l'any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per aquesta domiciliació bancària és de l'1 de juliol al 20 de juliol de 2022, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d'aquesta declaració), si bé es pot realitzar en l'entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d'estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte on es domicilia el pagament.

 

Estàs buscant un assessor fiscal-comptable extern? Contacta amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com