Skip to main content

Què cal tenir en compte en cas de fer un augment de capital mitjançant aportacions no dineràries?

Què cal tenir en compte en cas de fer un augment de capital mitjançant aportacions no dineràries?

L'aspecte més important quan es tracta d'aportacions no dineràries és, com s'ha d'efectuar la seva valoració i comptabilització, ja que estarem parlant de béns o drets. En aquest sentit, caldrà que aquestes aportacions se sotmetin a una valoració econòmica, amb la condició de poder així ser posteriorment comptabilitzades i introduïdes en el capital social de l'empresa.
Aportacions dineraries

Abans d'entrar a valorar els aspectes que són més rellevants en els augments de capital mitjançant aportacions no dineràries, és necessari fer una breu anàlisi del seu concepte. Quan parlem d’aportacions no dineràries, ens referim a totes aquelles aportacions que, si bé no corresponen a valors dineraris, són susceptibles de valoració econòmica.

Podrà tractar-se de béns (mobles o immobles) o, fins i tot, drets, sent els més comuns els drets reals, els contractes o drets de crèdit. En aquest sentit, s'introduiran en el capital social de l'empresa com una fórmula per a obtenir una injecció de fons, a través dels quals la societat podrà afront les seves necessitats.

Hem de tenir clar que, davant qualsevol plantejament d'augment de capital, haurà d'existir acord previ de la Junta General de socis o accionistes, a través del qual es podrà procedir a la seva execució, a través d'una aportació de capital dinerària o no dinerària.

L'aspecte més important quan es tracta d'aportacions no dineràries és com s'ha d'efectuar la seva valoració i comptabilització, ja que com hem esmentat anteriorment, estarem parlant de béns o drets. Per tant, caldrà que aquestes aportacions se sotmetin a una valoració econòmica, amb la condició de poder ser posteriorment comptabilitzades i introduïdes en el capital social de l'empresa.

Arribats a aquest punt, és necessari revisar les diferències que existirà en aquestes valoracions en cas d'estar davant una societat anònima o una societat limitada. En cas que sigui una societat anònima, la llei imposa l'obligació que sigui un expert independent qui realitzi la valoració econòmica de l'aportació que s'hagi realitzat, i que emeti el respectiu informe. En aquest informe haurà de constar la descripció del bé o dret a través del qual es pretengui l'aportació, així com el valor econòmic que l'expert li assigna, fent referència expressa als criteris utilitzats i indicant si correspon al valor nominal i a la prima, si fos el cas, de les accions emeses en contrapartida.

Aquest expert independent haurà de designar-se pel Registre Mercantil del domicili social de la companyia. 

Si, d'altra banda, ens trobem davant una societat de responsabilitat limitada, no serà preceptiu l'informe esmentat. En aquest cas, aquest informe serà substituït per un del mateix òrgan d'administració de la societat, el contingut i la finalitat del qual serà el mateix que l'elaborat per l'expert independent.

Qualsevol dels dos informes s'haurà de formalitzar en escriptura i haurà de ser publicat en el Registre Mercantil que correspongui, en el termini d'un mes des de la data que l'aportació no dinerària hagués estat efectiva, com a consolidació davant qualsevol possible acció de responsabilitat que pugui sorgir.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com