Skip to main content

Què cal fer amb les societats inactives

Què cal fer amb les societats inactives

Si la seva societat cessa en la seva activitat i es declara inactiva, haurà de continuar complint unes certes obligacions fiscals.
sociedades inactivas

L'existència de societats inactives està àmpliament difosa a Espanya. En moltes ocasions, per evitar el procediment de dissolució i liquidació i els costos que això pot suposar, s'opta per la via de mantenir l'existència de l'entitat, tractant de reduir les obligacions comptables i fiscals inherents a qualsevol societat.

No obstant això, es tracta d'una forma d'hibernació de societats que no sempre s'instrumenta adequadament, ja que en moltes ocasions s'incompleixen determinades obligacions, sobretot en matèria societària i fiscal.

Atenció. Moltes societats queden inactives després de cessar la seva activitat, però sense dissoldre's ni liquidar-se. Aquesta circumstància es pot donar, per exemple, perquè els socis volen evitar les despeses i tràmits derivats de la dissolució i liquidació (ITP, notari, registre, etc.) o bé perquè s'espera poder reactivar l'activitat en el futur i, d'aquesta forma, compensar les bases negatives en les quals la societat hagi incorregut.

 

Obligació de dissolució i liquidació

Cal recordar que la Llei de societats de capital estableix l'obligació de dissolució de la societat quan es produeixi "el cessament en l'exercici de l'activitat o activitats que constitueixin l'objecte social. En particular, s'entendrà que s'ha produït el cessament després d'un període d'inactivitat superior a un any."

Per tant, a efectes legals una societat inactiva suposa que no acompleix temporalment la seva activitat ordinària, si bé una vegada transcorregut el termini d'un any en aquesta situació, la llei l'obliga a acordar la seva dissolució i liquidació. En l'experiència pràctica, no obstant això, existeix un nombre elevat de societats que incompleixen aquesta previsió normativa, la qual cosa pot implicar conseqüències per a la societat, així com per als seus administradors.

En conseqüència, el possible cessament d'activitat ha de ser, en tot cas, temporal perquè si persistís més enllà del termini indicat d'un any, els administradors socials haurien de convocar la junta perquè adoptés aquesta decisió. En cas de contravenció del precepte indicat, l'òrgan d'administració social podria incórrer en responsabilitats que es contemplen en la Llei de societats de capital.

En tot cas, la inactivitat de la societat i la seva comunicació a les administracions no evita l'existència de determinades obligacions posteriors en l'àmbit societari i, sobretot tributari, per la qual cosa resulta d'interès conèixer aquest abast i les possibles responsabilitats que podria provocar el seu eventual incompliment.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com