Skip to main content

A partir del 7 de març de 2022 les empreses d’entre 50 i 100 persones treballadores han de tenir un pla d’igualtat

A partir del 7 de març de 2022 les empreses d’entre 50 i 100 persones treballadores han de tenir un pla d’igualtat

Li recordem que el pla d'igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.
pla igualtat

En el BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en el treball i l'ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.

Pla d'igualtat per a les empreses d'entre 50 i 100 persones treballadores

El pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, per aconseguir que a l'empresa hi hagi igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

El diagnòstic previ al pla és l'anàlisi que permetrà detectar aspectes o àmbits en els quals es puguin produir situacions de desigualtat o discriminació i sobre els quals haurà d'actuar el pla d'igualtat.

Atenció. Li recordem que el pla d'igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

Quines sancions pot tenir l'empresa si no té fet el pla d'igualtat?

L'incompliment del deure d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 3.751 a 7.500 euros. D'altra banda, quan l'obligació de fer el pla d'igualtat sigui per exigència de l'autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 120.006 a 225.018 euros.

A més de sancions accessòries com les següents:

a) pèrdua automàtica dels ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) exclusió automàtica de l'accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d'igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l'administració pública.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com