Skip to main content

Obligació de documentar operacions vinculades a l'Impost sobre Societats

Obligació de documentar operacions vinculades a l'Impost sobre Societats

Si la seva empresa duu a terme operacions amb persones o entitats vinculades – per exemple, amb altres societats del mateix grup o amb socis amb una participació igual o superior al 25%, o bé familiars d'aquests, fins al tercer grau–, haurà de valorar-les a preus de mercat. No obstant això, en certs casos també haurà d'informar d'aquestes operacions a Hisenda o documentar-les.
Impost Sobre Societats

En el marc de les obligacions fiscals que han de complir les empreses, volem recordar-los la importància d'informar correctament Hisenda sobre les operacions realitzades amb persones o entitats vinculades. 

Si l'any passat la seva empresa va realitzar operacions amb persones o entitats vinculades, recordi en quins casos haurà d'informar-ne a Hisenda i a través de quines declaracions ho haurà de fer. 

Operacions vinculades 

Les operacions vinculades són aquelles que la seva empresa realitza amb persones o entitats amb les quals té una relació especial. Aquest tipus d'operacions inclou, per exemple, transaccions amb altres societats del mateix grup, amb socis que tenen una participació igual o superior al 25%, o bé amb familiars d'aquests socis fins al tercer grau. 

És crucial que aquestes operacions es valorin a preus de mercat per garantir la transparència i l'equitat fiscal. Tanmateix, en alguns casos, no n'hi ha prou amb valorar-les adequadament, sinó que també cal documentar-les i informar Hisenda. A continuació, es detallen les obligacions específiques. 

Obligació de documentar 

Dossier d'operacions vinculades 

Llindar de 250.000 Euros: Si la seva empresa ha realitzat operacions amb una mateixa persona o entitat vinculada l'import total de la qual sigui igual o superior als 250.000 euros durant l'exercici, haurà de preparar un dossier detallat.  

Excepció per a grups fiscals consolidats: Si la seva empresa forma part d'un grup acollit al règim de consolidació fiscal, no serà necessari confeccionar aquest dossier per a les operacions realitzades amb altres societats del mateix grup fiscal. 

Conservació i presentació del dossier 

El dossier no necessita presentar-se de forma efectiva, però ha d'estar disponible per si Hisenda ho demana. Hisenda pot requerir aquest document a partir de la finalització del termini voluntari de presentació de l'Impost sobre Societats (IS). En el cas que l'exercici social de la seva empresa coincideixi amb l'any natural, aquesta data és el 26 de juliol de cada any. 

Formulari d'operacions vinculades (FOV) 

Per a empreses de reduïda dimensió, existeix la possibilitat de presentar electrònicament el Formulari d'Operacions Vinculades (FOV), que substitueix el dossier esmentat. 

A més de la documentació requerida, les operacions subjectes a l'obligació de documentació s'han de declarar a través del model 232. 

  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions, en el període impositiu, superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat. 

  • Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquesta mena d’operacions, en el període impositiu superi els 100.000 euros: 

  • Tributi per mòduls i tingui una participació superior al 25% 

  • Transmissió de negocis 

  • Transmissió de participacions en entitats no cotitzades o situades en paradisos fiscals 

  • Transmissions d'immobles 

  • Actius intangibles 

  • Operacions amb persones que suposi més del 50% de la xifra de negoci. 

Termini de presentació

El model 232 s'ha de presentar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per exemple, si l'exercici social de la seva empresa coincideix amb l'any natural, la presentació s'haurà de realitzar el mes de novembre. 

 

Per a més informació, contacti amb els nostres assessors al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com