Skip to main content

Llei de la Segona Oportunitat: una via d'exoneració dels deutes

Llei de la Segona Oportunitat: una via d'exoneració dels deutes

Una via per poder fer front a aquestes situacions, la trobem a la Llei Concursal 15/2015, de 28 de juliol, i no és altre que la coneguda com a Llei de la Segona Oportunitat.
segona oportunitat

No són poques les famílies que s'han vist immerses en una situació d'endeutament econòmic permanent i de no retorn, a conseqüència de la crisi econòmica que ens acompanya en els darrers anys.

Una via per poder fer front a aquestes situacions, la trobem a la Llei Concursal 15/2015, de 28 de juliol, i no és altre que la coneguda com a Llei de la Segona Oportunitat. És un mecanisme, que permet a les persones físiques poder aconseguir l'exoneració dels deutes, sempre que no s'aconsegueixi un acord extrajudicial previ amb els creditors.

L'esperit d'aquest procediment, gira entorn a la bona fe del deutor/a, i és per això que, caldrà complir els següents requisits per poder acollir-se:

  • Que no hagi sigut declarat culpable en concurs de creditors.
  • Que no tingui antecedents penals en els darrers 10 anys, envers delictes patrimonials, falsedat documental, contra la Hisenda Pública o contra els drets dels treballadors/es.
  • Que el deute total sigui inferior a 5.000.000€.
  • Que en els darrers 5 anys, no hagi obtingut un acord extrajudicial o declarat en concurs de creditors.

El deutor/a haurà d'intentar un acord extrajudicial de pagament amb els seus creditors, en el que podrà proposar quitances i esperes, i haurà d'aconseguir el vot favorable d'entre el 60% o 75% del passiu, per tal que quedi aprovat l'acord de pagament.

En cas que no aconsegueixi l'esmentat acord extrajudicial, és quan podrem sol·licitar el Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI). La concessió de l'esmentat benefici comportarà la condonació de la totalitat del deute, sempre que aquest no s'hagi pogut pagar mitjançant la liquidació del patrimoni de l'interessat.

Cal tenir present que l'esmentat BEPI, podrà ser revocat pel jutjat en els següents supòsits:

  • Si en els 5 anys posteriors a la seva concessió, apareguin béns o ingressos ocults del deutor/a.
  • S'elimini la consideració de bona fe del deutor/a.
  • No es compleixi amb l'obligació de pagament dels deutes no exonerats.
  • Hi hagi una millora substancial a l'economia del deutor que li permeti fer front a la totalitat dels deutes, sens perjudici de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments.

No hi ha dubte que el mecanisme de la segona oportunitat és una via per poder deixar enrere aquells deutes a conseqüència de la crisi econòmica, i obrir-nos pas cap a una nova etapa professional, sense haver d’arrossegar la càrrega derivada dels esmentats deutes.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com