Skip to main content

El preavís en els acomiadaments objectius

El preavís en els acomiadaments objectius

En cas d'acomiadament objectiu, l'Estatut dels Treballadors preveu la concessió d'un termini de preavís de quinze dies naturals, computat des del lliurament de la comunicació personal al treballador fins a l'extinció del contracte de treball
acomiadament

En cas d'acomiadament objectiu, l'Estatut dels Treballadors preveu la concessió d'un termini de preavís de quinze dies naturals, computat des del lliurament de la comunicació personal al treballador fins a l'extinció del contracte de treball. L'incompliment d'aquest termini per part de l'empresa no comporta la improcedència de l'acomiadament, sinó el pagament d'una indemnització que es quantifica en l'import dels salaris corresponents a aquest període.

El preavís és la forma que té l'empresari de comunicar, amb antelació, la persona treballadora que serà acomiadada.

Acomiadament objectiu

La normativa laboral permet a l'empresari d'extingir la relació laboral amb els seus treballadors i treballadores en determinades situacions, quan es produeix, per exemple, ineptitud, falta d'adaptació, o per raons econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o per causes de força major. És el que es coneix col·loquialment com un "acomiadament objectiu", encara que l'Estatut dels Treballadors parla d"extinció de contracte per causes objectives".

Doncs bé, tingui en compte que si tramita un acomiadament objectiu, ha de complir diversos requisits formals fixats en la llei (article 53 de l'Estatut dels Treballadors):

  • Ha de lliurar una carta d'acomiadament a la persona afectada que reflecteixi les causes objectives que el motiven, la data d'efectes de l'extinció i l'import de la indemnització.
  • Ha de posar a la seva disposició, simultàniament al lliurament de la carta d'acomiadament, la indemnització de vint dies de salari per any de servei amb un topall de 12 mensualitats.
  • Ha de concedir-li un preavís de quinze dies naturals. Aquest preavís es pot substituir per una indemnització de quinze dies de salari.

A continuació analitzarem el requisit del preavís als treballadors i treballadores. 

El preavís en l'acomiadament objectiu

L'article 53 de l'Estatut dels Treballadors estableix expressament que a la persona treballadora cal concedir-li un termini de preavís de quinze dies, computat des del lliurament de la comunicació personal al treballador/a fins a l'extinció del contracte de treball. L'empresari pot substituir l'obligació de preavisar per l'abonament d'una quantitat equivalent a l'import del salari dels dies de preavís omesos. Aquest termini de quinze dies és mínim, i es pot ampliar per acord de les parts, conveni col·lectiu o decisió unilateral de l'empresari.

Incompliment parcial

Si no es respecta de manera íntegra el preavís de quinze dies, la indemnització no s'ha de pagar íntegrament, sinó en proporció als dies de preavís que no s'hagin respectat. Per exemple, si es comunica l'acomiadament amb deu dies d'antelació -en lloc dels quinze dies previstos en la llei- l'empresa estarà obligada a abonar en la liquidació final el salari de cinc dies en concepte de falta de preavís.

Atenció. L'empresa no pot obligar a les persones treballadores a gaudir les seves vacances durant els quinze dies de preavís. El termini del preavís s'estableix perquè el treballador/a tingui coneixement de l'extinció i pugui buscar una feina nova. Per aquest motiu, durant aquest període l'empresa ha de concedir-li un permís retribuït de sis hores setmanals perquè pugui buscar feina (si la persona treballadora ho demana). En canvi, les vacances tenen la finalitat de donar al treballador un període de descans i oci. A més, la llei estableix que el període de gaudi de les vacances s'ha de pactar de mutu acord entre l'empresari i el treballador. Però en aquest cas -coincidència del gaudi amb el període de preavís, fins i tot havent-hi acord-, el treballador podria arribar a interposar una reclamació de quantitat, al·legant que l'empresa s'estaria estalviant l'abonament de les vacances en la quitança corresponent.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com