Skip to main content

El Congrés prohibeix els pagaments en efectiu de més de 1.000 euros

El Congrés prohibeix els pagaments en efectiu de més de 1.000 euros

Es disminueix el límit general de pagaments en efectiu entre empresari i professionals de 2.500 a 1.000 euros.
pago efectivo máximo 1.000 euros

Es disminueix el límit general de pagaments en efectiu entre empresari i professionals de 2.500 a 1.000 euros. Així mateix, es disminueix de 15.000 a 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional. Aquesta disminució del límit general s'aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l'11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment.

La base de la sanció, segons es tracti de cadascun dels supòsits, serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros.

Pel que fa al règim sancionador, el pagament voluntari implica la terminació del procediment amb una reducció del 50 per 100 de la sanció.

A més, es fixa en sis mesos el termini màxim en el qual s'haurà de notificar la resolució expressa, comptat des de la data de l'acord d'iniciació.

La base de la sanció i el règim sancionador serà aplicable als procediments sancionadors que s'iniciïn a partir de l'11 de juliol de 2021. No obstant això la reducció de la sanció per pagament voluntari s'aplicarà a les sancions exigides amb anterioritat a aquesta data, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com