Skip to main content

Com em pot ajudar un headhunter a millorar la qualitat dels recursos humans de la meva empresa?

Com em pot ajudar un headhunter a millorar la qualitat dels recursos humans de la meva empresa?

RRHH Headhunter

Actualment són moltes les empreses que decideixen externalitzar la selecció de personal a consultories de Headhunting per evitar els complexos processos de selecció, especialment per perfils directius, càrrecs intermedis o personal amb una alta especialització. 

La definició de headhunter, o també conegut com a “caça talent” fa referència a la persona professional que busca, contacta i selecciona un perfil laboral complex. Generalment també són persones especialitzades a buscar perfils amb una alta demanda i poca oferta. No obstant això, les seves funcions van molt més enllà, un headhunter ofereix assessorament per definir adequadament el perfil de la persona candidata segons les característiques i necessitats de l’empresa, facilita el procés de recerca, busca activament el talent, millora la qualitat dels recursos humans d’una organització i ofereix garanties dels seus serveis. Són experts en habilitats i competències interpersonals (comunicació, intel·ligència i control emocional entre altres skills).

Generalment, el headhunter alinea les preferències de les empreses que sol·liciten un professional per ocupar un determinat lloc de treball amb els interessos del candidat més idoni. En aquest mateix sentit, si l’aspirant no compleix amb les expectatives inicialment plantejades, el headhunter iniciarà una nova recerca, sempre que els fets ocorrin dins d’un termini raonable, per reprendre el procés de selecció. A més, no són els aspirants que es presenten a l’oferta sinó que, és el propi professional de selecció qui busca i contacta amb aquelles persones que considera més adequades per ocupar el perfil vacant.

 

El procés que segueix el headhunter és:

1.     Coneixement de la situació de l’empresa i les seves necessitats
Un dels primers passos és determinar quina és la situació de l’organització, com són, quin són els seus valors, cultura i conèixer les seves necessitats amb l’objectiu de personalitzar la selecció. A més, captar el talent que permeti una millora dels resultats econòmics i estratègics de l’empresa.

2.     Realització detallada d’un perfil professional

Durant aquest procés es defineix de manera completa el perfil de la persona candidata amb informació sobre la seva formació, experiència laboral, habilitats, competències i altres dades que puguin ser d’interès. Es buscarà l’engranatge perfecte dins de l’empresa, per això, el professional haurà de conèixer els valors i tarannà de la mateixa.

3.     Selecció de les fonts de reclutament

Les fonts d’un headhunter és un dels secrets més ben guardats ja que, tenen a la seva disposició una gran xarxa de contactes directes, fonts d’informació i diferents canals online per caçar el talent.

4.     Realització d’entrevistes i recollida d’informació

A través d’entrevistes curriculars i per competències, el headhunter podrà obtenir la informació necessària sobre la persona candidata i elaborar un informe detallat per presentar posteriorment a l’empresa clienta.

5.     Investigació directa dels candidats

Mitjançant estudis de personalitat, competències, grafologia i microgestos, podem conèixer més aspectes de la persona candidata i elaborar un perfil professional més acotat. Es realitza un treball de recerca a fi de conèixer referències laborals i altres aspectes professionals.

6.     Presentació a l’empresa de les persones candidates finalistes

Sempre serà el client qui tindrà l’última paraula i seleccionarà, d’entre els candidats plantejats, aquell aspirant que consideri més idoni per a la seva organització.

7.     Negociació
Amb l’objectiu d’agilitzar el procés, el professional que ha dut a terme la selecció, realitza un assessorament durant la fase de negociació per facilitar els interessos de l’empresa i de la persona candidata, així com la seva cohesió.  

8.     Seguiment

L’última funció és el seguiment de la persona candidata seleccionada amb l’objectiu de conèixer si compleix amb els objectius organitzacionals, o bé, si l’adaptació a l’empresa és l’adequada.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 870 64 08 o envii un correu electrònic a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.