Skip to main content

Canvis importants en la llei que regula els drets i deures dels consumidors i usuaris

Canvis importants en la llei que regula els drets i deures dels consumidors i usuaris

S’amplia la garantia en contractes de compravenda de béns de primera mà que passa de 2 a 3 anys. El venedor haurà de respondre de les faltes de conformitat que presenti el bé des que fou entregat.
Drets i deures dels consumidors

El 28 d’abril de 2021 es va publicar en el BOE el Real Decreto Ley 7/2021, de 27 d’abril, a través del qual es transposaven diferents directives de la UE. Una de les transposicions és en matèria de contractes de compravenda de béns i subministrament de continguts o serveis digitals, la qual modifica el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Aquesta modificació entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

  • S’amplia la garantia en contractes de compravenda de béns de primera mà que passa de 2 a 3 anys. El venedor haurà de respondre de les faltes de conformitat que presenti el bé des que fou entregat.
  • S’incorpora com a període de garantia el termini de 2 anys, en el cas de subministraments de continguts o Serveis digitals. Si el contracte de compravenda de béns amb elements digitals preveu una durada de subministrament igual o inferior a tres anys, el període de responsabilitat serà de tres anys a partir del moment de l’entrega del bé.
  • Per altra banda, el termini en la compravenda de béns de segona mà serà de 2 anys, excepte si el comprador i el venedor pacten un termini menor, que podrà ser de com a mínim un any.
  • S’amplia el termini de 6 mesos a 2 anys per constatar el defecte o bé la falta de conformitat des de l’entrega del bé. Es presumirà que els defectes al·legats per la falta de conformitat del consumidor ja existien quan el bé fou entregat; per tant, no són imputables a l’ús del bé per part del consumidor, excepte prova en contra.
  • També s’afegeix una clàusula a la llei que indica que el consumidor té el dret de suspendre el pagament de qualsevol part del preu del bé, o del contingut o servei digital adquirit, fins que l’empresari compleixi amb les obligacions fixades per la llei.

Una de les novetats és l’eliminació del requisit de pagament del preu per part del consumidor en els contractes de subministraments de contingut i serveis digitals. Això es deu a què el legislador vol adaptar la regulació de defensa dels consumidors a l’actual tràfic econòmic, ja que en el mercat ha sorgit l’oferta de béns i serveis sense contraprestació econòmica.

A més a més, la citada llei disposa uns requisits mínims de qualitat dels serveis i continguts digitals oferts, comparant el servei amb altres serveis del mateix tipus o la qualitat que un consumidor raonablement pot esperar. L’empresari, a més a més, haurà de posar a disposició del consumidor, de forma gratuïta, les actualitzacions dels béns i serveis digitals que es vagin desenvolupant, no sent l’empresari responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el consumidor, en motiu de la instal·lació de l’actualització.  

Per últim, s’amplia el període en què el productor ha de garantir l’existència d’un adequat servei tècnic, així com els recanvis dels béns adients, passant de ser de cinc a deu anys, a partir de què el bé deixi de fabricar-se. Això es produeix en el “servei de postvenda”.  

 

Per a més informació, contacti amb nosaltres al 93 870 64 08 o enviï un correu electrònic a agora@agora-sa.com