Skip to main content

Aprovació nous reglaments en matèria d’Igualtat

Aprovació nous reglaments en matèria d’Igualtat

Totes les empreses que comptin ja amb un Pla d'Igualtat vigent o bé tinguin l’obligació de negociar-ho, l’hauran d’adaptar a la normativa del RD 901/2020 de 13 d'octubre.
Aprovacio nous reglaments

REIAL DECRET 901/2020, DE 13 D'OCTUBRE, PEL QUAL ES REGULEN ELS PLANS D'IGUALTAT I EL SEU REGISTRE, I ES MODIFICA EL RD 713/2010, DE 28 DE MAIG, SOBRE REGISTRE I DIPÒSIT DE CONVENIS I ACORDS COL·LECTIUS DE TREBALL

 Aquesta norma porta novetats i modificacions respecte als Plans d'Igualtat, destacant les més importants:

 • Totes les empreses que comptin ja amb un Pla d'Igualtat vigent o bé tinguin l’obligació de negociar-ho, l’hauran d’adaptar a la normativa del RD 901/2020 de 13 d'octubre
 • Canvis en el registre dels Plans d'Igualtat
 • Es concreta el còmput de les persones treballadores i com s’ha de quantificar, per tenir l'obligació d'implantar un Pla d'Igualtat
 • Nous procediments de negociació AMB representació legal de les persones treballadores (RLT) i SENSE representació legal de les persones treballadores (Sense RLT): s'ha de realitzar sol·licitud prèvia per convocar als sindicats més representatius (UGT i CCOO) i els més representatius del sector en cas de no tenir RLT.
 • Possibilitat de negociar un únic Pla d’Igualtat per GRUPS d’EMPRESES.

 

REIAL DECRET 902/2020, DE 13 D'OCTUBRE, D'IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

El RD 902/2020 defineix els dos elements bàsics per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació:

 • El principi de transparència, que permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor i quantia de les retribucions permetent deduir i identificar possibles discriminacions, tant directes com indirectes.
 • L'obligació d'igual retribució per treballs d'igual valor, aportant totes les dades que s'han de tenir en compte per a un correcte exercici de valoració.

 

Per fer efectiu aquest dret les empreses hauran de comptar amb els següents instruments:

 • El registre salarial o retributiu: totes les empreses han de tenir un registre retributiu independentment del nombre de persones a la plantilla.
 • Auditoria salarial: exigible als qui tinguin l'obligació d'implantar un pla d'igualtat.
 • Sistema de valoració de llocs de treball: neix de l'obligació d'igual retribució per treball d'igual valor conforme a: la naturalesa de les funcions o tasques, les condicions professionals i de formació exigides per al seu exercici, factors estrictament relacionats amb l'acompliment i la penúria del lloc; dificultat, postures forçades, polivalència, etc.
 • Accés a la informació per la RLT, persones treballadores

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres al 93 870 64 08 o envii un correu electrònic a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.